prawo_pracy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W zakresie tej gałęzi pomagamy  zarówno pracowników, jak i pracodawców. Wspieramy  biura rachunkowe w zakresie prowadzenia kard swoich klientów.

Kancelaria zajmuje się między innymi:

 • Sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, klauzul o zakazie konkurencji, klauzul o tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • Sporządzanie regulaminów wynagradzania oraz regulaminów pracy;
 • Sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę, porozumień stron o rozwiązaniu stosunku pracy, rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzeń zmieniających
  i porozumień zmieniających, dokumentów co do powierzenia pracownikowi innej pracy;
 • Potrącenie wynagrodzenia, odpraw rentowych, emerytalnych i pośmiertnych, nagród jubileuszowych;
 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników: przygotowanie kar upomnienia, nagany, pieniężnych;
 • Opracowywanie regulaminów funduszów świadczeń socjalnych oraz zasad dysponowania tym funduszem;
 • Opracowywanie dokumentacji pracowniczej;
 • Reprezentowanie w sprawach dotyczących zwolnień grupowych;
 • Reprezentowanie w sprawach o świadczenia przysługujących w przypadku rozwiązywania z pracownikiem umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy;
 • Reprezentowanie w sprawach o odpowiedzialność materialną pracowników;
 • Reprezentowanie w sprawach o odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi;
 • Pomoc w ustalaniu i sporządzaniu dokumentacji dotyczącej: czasu pracy, normy i ogólnego wymiar czasu pracy, systemu i rozkładu czasu pracy (system zadaniowego czasu pracy), wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy.

Pomoc prawna w kwestiach dotyczących:

 • Urlopu wypoczynkowego, odwołania z urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie, ustalania planu urlopów;
 • Urlopu bezpłatnego, urlopu macierzyńskiego, prawa do dodatkowego urlopu macierzyńskiego;
 • Sporządzanie wniosków o obniżenie wymiaru czasu pracy, urlopu wychowawczego;
 • Układów zbiorowych pracy, ponadzakładowych układów zbiorowych pracy;
 • Związków zawodowych – uprawnienia dla pracowników i obowiązki dla pracodawców wynikające z ustawy o związkach zawodowych;
 • Wypadków przy pracy;
 • Mediacji;
 • Spraw z zakresu ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305);
 • Przygotowanie pozwów, w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę (pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę) i reprezentację w tych sprawach;
 • Przygotowanie pozwów i reprezentację w sprawach o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy, ustalenie treści umowy o pracę, nawiązania umowy o pracę, o zapłatę odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe), wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy;
 • Przygotowanie pozwów i reprezentację w sprawach o zapłatę odszkodowania za mobbing czy dyskryminację;
 • Przygotowanie pozwów o sprostowanie treści świadectwa pracy;
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników;
 • Sporządzanie sprzeciwów przeciwko wymierzeniu kary porządkowej;
 • Sporządzanie pozwów i reprezentację w sprawach o uchylenie kary upomnienia nagany, pieniężnej;
 • Sporządzanie wypadki przy pracy;
 • Reprezentacja w toku postępowania sądowego.

Siedziba

ul. Dubois 114/116
93-465 Łódź

Prawnik Łask

ul. Kilińskiego 2
98-100 Łask

Kontakt

 • tel.: + 48 505-666-479
 • tel.: + 48 662-019-921
 • e-mail: biuro@bmradcaprawny.pl