upadlosc-konsumencka

Upadłość konsumencka

Kancelaria działa również w tym trudnym obszarze, jakim dla dłużnika jest pętla zadłużenia powodująca utratę płynności finansowej, zaległość w spłacie swoich zobowiązań, a w rezultacie stan niewypłacalności.

Możecie Państwo uzyskać poradę prawną między innymi na temat:

 • Przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
 • Wpływu ogłoszenia upadłości konsumenckiej na sytuację majątkową dłużnika i jego rodziny;
 • Przyczyn oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • Składu masy upadłości upadłego dłużnika – konsumenta;
 • Ile wynagrodzenia za pracę może zająć syndyk;
 • Ile renty względnie emerytury będzie ulegało potrąceniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w razie ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Działalność Kancelarii obejmuje także:

 • Dokonywanie analizy prawno – finansowej dłużnika pod kątem możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
 • Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • Reprezentowanie w postępowaniu przed sądem upadłościowym w postępowaniu w przedmiocie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • Reprezentowanie klientów w toku właściwego postępowania upadłościowego prowadzonego po ogłoszeniu upadłości;
 • Reprezentowanie na posiedzeniu w przedmiocie planu spłaty wierzycieli;
 • Zaskarżanie niekorzystnych decyzji i rozstrzygnięć sądu upadłościowego oraz sędziego – komisarza;
 • Kontrolowanie aktywności syndyka pod kątem jej zgodności z przepisami prawa jak i interesem uczestników postępowania;
 • Sporządzanie wniosków o ustalenie planu spłaty i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym;
 • Sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty oraz skarg kasacyjnych na postanowienia sądu II instancji w przedmiocie ustalenia planu spłaty;
 • Sporządzanie w imieniu upadłego wniosków o zmianę ustalonego planu spłaty oraz wniosków o zezwolenie na dokonanie czynności prawnych mających wpływ na wykonanie planu spłaty;
 • Sporządzanie w imieniu wierzycieli wniosków o uchylenie planu spłaty;
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie wniosku o uchylenie planu spłaty.

Temat upadłości konsumenckiej jest niezwykle żywy z punktu widzenia projektu zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Prognozy przewidują wprowadzenie w 2019 roku zmian prawnych powodujących diametralną różnicę w badaniu przesłanek wydania postanowienia o upadłości konsumenckiej. Projekt noweli na razie jest w pierwszym etapie legislacyjnym.

Siedziba

ul. Dubois 114/116  
93-465 Łódź               

Oddział

ul. Kilińskiego 2
98-100 Łask                 

Kontakt

 • tel.: + 48 505-666-479
 • tel.: + 48 662-019-921
 • e-mail: biuro@bmradcaprawny.pl