TESTAMENT- praktyczne wskazówki.

Każdy, kto jest pełnoletni, nie został ubezwłasnowolniony, może zadecydować o losie swojego majątku po swojej śmierci. Wbrew powszechnemu przekonaniu, testament sporządzony odręcznie, jest tak samo ważny jak ten sporządzony przed notariuszem. Jednakże, aby testament spisany odręcznie wywołał zamierzony skutek, należy spełnić kilka warunków. Nie wystarczy tylko sporządzić go w całości odręcznie, ale również warto opatrzyć go datą i nadać mu nazwę „Testament”. Wymaga podkreślenia, że całość testamentu winna być napisana odręcznie – nie można zatem spisać swojej woli na komputerze i wydrukować, a następnie podpisać. Z oczywistych względów warto zwrócić uwagę, żeby pismo było czytelne. W testamencie należy wskazać kogo i w jakich częściach powołujemy do spadku, lub kogo i z jakiej przyczyny chcielibyśmy od dziedziczenia odsunąć.

Najczęściej zadawane pytania:

  1. Czy mogę odwołać testament i jak to zrobić?

Tak, można odwołać testament lub jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić bądź poprzez sporządzenie nowego testamentu, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność. Można również dokonać w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

  1. Gdzie przechowywać testament?

Testament napisany odręcznie warto przechowywać tak, aby po latach można było odczytać jego treść. Musi go bowiem chronić przed dostępem osób, które mogłyby go zniszczyć.

  1. Mamy z żoną wspólność majątkową małżeńską. Czy możemy sporządzić wspólnie jeden testament?

Nie można sporządzić testamentu wspólnego. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy, czyli tylko jednej osoby. Nie ma przy tym znaczenia, czy małżonkowie pozostają we wspólności małżeńskiej.

  1. Czy przy pisaniu testamentu powinienem mieć świadków?

Polski ustawodawca nie przewiduje dla ważności testamentu napisanego odręcznie sporządzenia go w obecności świadków. Warto jednak dokonać tej czynności ze względów dowodowych w obecności innych osób, lub chociażby poinformować inne osoby o fakcie jego sporządzenia. W przeciwnym razie może zaistnieć sytuacja, w której nikt (włącznie z osobą powołaną do spadku) o takim testamencie nie będzie wiedział. Tym samym dojdzie do dziedziczenia ustawowego, z pominięciem rzeczywistej, ostatniej woli spadkodawcy.

  1. Czy mogę powołać syna do dziedziczenia pod warunkiem, że przestanie nadużywać alkoholu?

W testamencie nie można dokonywać rozporządzenia majątkiem pod warunkiem. Oznacza to, że w opisanym przypadku, powołanie do dziedziczenia syna będzie skuteczne . Jednak istotne jest to, że nie będzie on musiał spełnić warunku zapisanego w testamencie.

Należy pamiętać, że będąc przedsiębiorcą, warto nie tylko sporządzić testament. Warto również dokonać szeregu innych czynności, które mogą zabezpieczyć spadkobierców i zapewnią ciągłość prowadzonej firmy na wypadek śmierci.