Renta z ZUS- zapłata z odsetkami czy bez?

Z doświadczenia naszych Klientów wynika, że ZUS coraz częściej odmawia przyznania renty. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją organu, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia decyzji, możemy się odwołać. Odwołanie od decyzji ZUS składa się pisemnie za pośrednictwem ZUS, który wydał zaskarżaną decyzję. Można tego dokonać również ustnie do protokołu. Wówczas organ rentowy ma obowiązek niezwłocznie przekazać protokół do sądu wraz z aktami sprawy. Po przeprowadzeniu postępowania sąd wydaje wyrok, w którym utrzymuje w mocy decyzję ZUS albo zmienia ją na korzyść odwołującego.

Zdaniem ZUS odsetki niezasadne

Organy rentowe stoją na stanowisku, że w przypadku zmiany decyzji o prawie przyznania renty, odsetki się nie należą. Argumentacją ZUS, jaka powtarza się w tego typu sprawach to fakt, że nie ma w nich zastosowania art. 85 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2018.1270 ze zm.), który stanowi, że w przypadku, gdy ZUS ponosi winę za nieprzyznanie lub nieterminową wypłatę świadczeń zasądzonych na mocy przepisów prawa, winien przyznać lub wypłacić świadczenie wraz z odsetkami ustawowymi w wysokości liczonej zgodnie z kodeksem cywilnym.

ZUS argumentuje swoje stanowisko tym, że art. 15 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej (Dz.U. z 2018, poz. 1340) stanowiący, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio art. 80- 82, 84 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie zawiera odesłania do art. 85 tej ustawy, zatem nie ma prawnych możliwości do wypłaty odsetek ubezpieczonemu.

Warunek zapłaty odsetek

Podstawowym warunkiem zapłaty odsetek za opóźnienie w przyznaniu renty socjalnej jest stwierdzenie sądu orzekającego w sprawie odwołania od decyzji ZUS w przedmiocie uznania, że ZUS ponosi odpowiedzialność za nieustalenie ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Stanowisko sądów w praktyce

Z naszego doświadczenia wynika, że sądy powielają nakreślony już kierunek wykładni w/w przepisów, zgodnie z którą art. 85 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi o zwłoce nie tylko przy wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych, ale też świadczenia zleconego do wypłaty na mocy odrębnych przepisów lub świadczeń określonych na mocy umów międzynarodowych. Nie ulega natomiast wątpliwości, że renta socjalna mieści się w kategorii świadczeń zleconych do wypłaty na mocy odrębnych przepisów, do których należy ustawa o rencie socjalnej.

Stanowisko to podzielone zostało w wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie III AUa 647/13.

Kancelaria Bogusławska & Majewska wygrała kolejną sprawę tego rodzaju i wywalczyła odsetki za wypłatę renty z opóźnieniem. Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Łodzi, VIII Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych o sygn. akt VIII U 100/19.