Rozwód z orzekaniem o winie, a rozwód bez orzekania o winie

Decyzja o rozwodzie zwykle nie przychodzi łatwo. Gdy jedna ze stron lub oboje małżonkowie podejmą decyzję o rozwodzie, należy rozważyć czy pozew będzie zawierał orzeczenie o winie. Rozwód bez orzekania o winie to szybkość, mniejsze koszty i zazwyczaj mniej stresu. Jednak to orzeczenie o winie pociąga za sobą doniosłe konsekwencje prawne.

Podstawowa konsekwencja jest taka, że małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia może żądać alimentów od byłego małżonka. Muszą jednak zaistnieć odpowiednie przesłanki. Podstawową z nich jest stan niedostatku, jaki nastąpił na skutek rozwodu. Małżonek z kolei uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego nie może żądać alimentów na siebie od małżonka niewinnego.

Jeśli rozwód został orzeczony z wyłącznej winy drugiego małżonka, a pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji małżonka niewinnego (nie zaś niedostatku!), to może on domagać się alimentów od małżonka wyłącznie winnego rozwodu.

Należy przy tym pamiętać, że orzeczenie o winie może rzutować także na późniejsze procesy dotyczące podziału majątku, czy eksmisji jednego z małżonków

Najczęściej zadawane pytania

Przez jaki okres można żądać alimentów?

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Jeśli wniosłam pozew bez orzekania o winie to mogę zmienić swe żądanie w trakcie procesu?

Tak, często się zdarza, że strony decydują się już po wniesieniu pozwu o orzeczeniu winy lub zaniechaniu orzekania o winie.

Co świadczy o winie małżonka?

Częstą przyczyną orzeczenia o winie jest zdrada współmałżonka. Każdorazowo jednak sąd zbada, czy zdrada była przyczyną, czy też rezultatem rozkładu pożycia. Alkoholizm to kolejny z powodów, dla którego sąd może orzec o winie jednego z małżonków. W dalszej kolejności można wskazać na takie przyczyny jak agresja, brak wzajemnej pomocy, a nawet odmowa współżycia. Jednakże, żebry wyjaśnić sądowi na czym polegała wina małżonka, należy prawidłowo opisać przywoływane okoliczności.

Kancelaria Radców Prawnych w Łasku posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych i rodzinnych.