Wysokość alimentów – od czego zależy.

Wysokość alimentów, które sąd może zasądzić na dziecko, nie jest sztywno uregulowana w przepisach prawa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi natomiast, że  zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Co to oznacza w praktyce?

Jak ustalić wysokość alimentów?

Przy ustalaniu wysokości alimentów sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka, którymi są m.in.:

  • opłaty związane z mieszkaniem (prąd, woda, ogrzewanie, śmieci, fundusz remontowy),
  • wyżywienie,
  • wydatki szkolne (w tym również składki klasowe, ubezpieczenie, wyjścia do kina, zajęcia dodatkowe),
  • środki czystości,
  • wizyty lekarskie, leki,
  • odzież, obuwie,
  • rozrywka/kultura (książki, gazety, płyty, zabawki, wyjścia typu zoo, kino),
  • koszty dojazdów, wyjazdy na wakacje,
  • inne (sprzęt elektroniczny, pościel, urządzenie pokoju, aparat ortodontyczny),

jak również możliwości zarobkowe rodzica, który ma być zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych.

Należy pamiętać, że oboje rodzice są zobowiązani do utrzymania dziecka po połowie. Jednakże, sąd ustalając wysokość alimentów weźmie pod uwagę i odciąży finansowo rodzica, z którym na co dzień przebywa dziecko.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie składa się pozew o alimenty?

Pozew o alimenty składa się do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

Czy jeśli ojciec dziecka pracuje „na czarno” to sąd uwzględni jego zarobki?

Sąd powinien wziąć takie zarobki pod uwagę, o ile będziemy umieli wykazać w jakikolwiek sposób, że ojciec faktycznie osiąga wskazany przez nas dochód. Należy pamiętać, że Sąd bierze pod uwagę nie tyle realne zarobki, ale bardziej możliwości zarobkowe, czyli to, ile jest w stanie zarobić osoba o takim wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach.

Czy otrzymywanie 500+ pomniejsza obowiązek alimentacyjny ojca?

Nie. Świadczenie wychowawcze 500 plus nie oznacza, że ojciec może płacić alimenty w niższej wysokości. Zgodnie z art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają:

1)świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w Ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169, 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;

2)świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3)świadczenie wychowawcze, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60 i 245);

4)świadczenia rodzinne, o których mowa w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60);

5) 2 rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w Ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303).

Tym samym świadczenie 500 + nie może być traktowane w ten sam sposób, co dochody uprawnionego, w tym dochody z majątku dziecka. W konsekwencji nie może uchylać lub nawet pomniejszać obowiązku alimentacyjnego rodziców.