Upadłość konsumencka- co się zmieniło?

W dniu 9.09.2019 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo upadłościowe. Długo zapowiadane zmiany oznaczają sporą różnicę w ocenie przesłanek ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Przede wszystkim będzie łatwiej dla dłużników i szybciej.

Czym jest upadłość konsumencka?

Jest to stan, w którym dłużnik zarówno osoba fizyczna, jak i prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie są w stanie spłacić swoich długów. Jest to spore uproszczenie, jednak w praktyce właśnie na skutek całkowitej utraty płynności finansowej możemy starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Podstawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości

W tym zakresie ostatnia nowela ustawy wprowadziła największe zmiany. Według dawnego brzmienia art. 491 (4) ust. 1 “Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa”. Za kilka miesięcy, jak nowe przepisy wejdą w życie ma się to zmienić.

Zawinienie dłużnika w doprowadzeniu do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia tego stanu sąd nie będzie badał na etapie oceny wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie oznacza to jednak, że dłużnicy, którzy w sposób świadomy i celowy swoim zachowaniem pokrzywdzili swoich wierzycieli, nie poniosą za to odpowiedzialności. Na etapie ustalania planu spłaty wierzycieli, sąd będzie brał pod uwagę zawinione okoliczności w doprowadzeniu do niewypłacalności. Plan spłaty będzie można ustalać na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 84 miesiące.

Przedsiębiorca jak konsument

Kolejna ważna zmiana, to zrównanie w pozycji przedsiębiorców z konsumentami. Nowelizacja ustawy przewiduje też, że dłużnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowani tak samo jak konsumenci. Niektórzy eksperci nie oceniają tej zmiany pozytywnie uznając, że na przedsiębiorcach powinny ciążyć dodatkowe obowiązki.

Ponadto nowelizacja przewiduje, że zgłoszenie wierzytelności powinno być składane bezpośrednio syndykowi i mówi wprost, że taka czynność przerywa bieg przedawnienia. Wprowadza też możliwość zawierania przez dłużników układów z wierzycielami z ograniczonym do minimum udziałem sądu, pod kierunkiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Doradca taki ma też czuwać  nad wykonaniem zawartego układu.

Nowela przewiduje możliwość ogłoszenia upadłości przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w uproszczonej procedurze, czyli bez wyznaczania sędziego – komisarza, co znacznie przyspieszy postępowanie. Postępowanie taki ma mieć miejsce, gdy dłużnik nie ma majątku.

Statystyki

Spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest coraz więcej. W 2016 roku było ich 8 694, w 2017 – 11 120, a w ubiegłym roku już 12 719. Z tego w 2018 r. upadłość ogłosiło ponad 6,5 tys. osób. Wejście w życie nowych przepisów znacznie zwiększy tę liczbę.

Kancelaria Bogusławska & Majewska prowadzi sprawy o ogłoszenie upadłości.

Zapraszamy do współpracy.